Wood-Mizer 'My Project' Customer Contest

Uskutečnili jste nějaký projekt s využitím dřeva z vaší pily Wood-Mizer?

Wood-Mizer v Evropě ocení soutěž ‘Můj projekt’ majitele pil, kteří realizovali projekty se dřevem, které si sami nařezali. Pily se používají k výrobě mnoha zajímavých projektů a tato soutěž bude vynikající způsob ukázat nejrůznější věci, které umíte se svým vlastním dřevem udělat.

Soutěž bude otevřena od 1. ledna 2017 do 29. září 2017. Váš projekt bude zveřejněn v Galerii projektů - Project Gallery. Vítězové budou oznámeni v listopadu 2017.

Přihláška

Kontaktní údaje*
*
*
*
*
*

Informace o projektu

*
*
*
*
*
*
*

Nahrát Project fotky

*
*
*
*
*

Doplňkové otázky

Souhlas

*

VŠEOBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Informace o cenách
Budou uděleny ceny za 1., 2. a 3. místo v každé ze tří kategorií projektů – Nábytek, Stavby a Ostatní projekty.
 • 1. místo –   700€ *
 • 2. místo –  500€ *
 • 3. místo –   300€ *

* Peněžitá prémie se poskytuje jako kredit pro budoucí nákupy od Wood-Mizer. Obnos lze použít při nákupu libovolných výrobků Wood-Mizer, náhradních dílů nebo služeb. Kredity nepředstavují peněžní hotovost, jsou uvedeny v Eurech a platí jeden rok od data vydání.VŠEOBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ
 • Vyplňte prosím všechna požadovaná políčka co možná nejlépe.
 • Dejte pozor, aby byly vaše kontaktní udaje správné.
 • Poskytněte nám pokud možno co nejvíce podrobností o vašem projektu, aby jej mohli naši hodnotitelé dobře posoudit.
 • Můžete předložit až tři projekty.

Pravidla soutěže

“Můj projekt” -/-

Pravidla soutěže -/-

 

1. Pořádatel -/-

Organizátor soutěže “Můj projekt” je Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., se sídlem ul. Nagórna 114, 62-600 Koło (dále jen “organizátor”). -/-

 

Soutěž bude organizována podle podmínek specifikovaných v prezentovaných Pravidlech (dále jen  “Pravidla”) a v souladu s obecně závaznými zákonnými ustanoveními. -/-

 

Pravidla soutěže jsou k dispozici v místě Organizátora a také zde: www.woodmizer-europe.com -/-

 

2. Cíl soutěže -/-

Soutěž ”My Project – Můj projekt” je organizována u příležitosti 25ti leté přítomnosti Wood-Mizer v Evropě. Cílem soutěže je představit nejzajímavější projekty udělané ze dřeva. Pily Wood-Mizer, které jsou v provozu po celém světě, se používají k výrobě zajímavých věcí, a tato soutěž je dokonalá příležitost představit různé předměty vytvořené ze dřeva. -/-

Klienti Wood-Mizer, kteří realizovali projekty, na něž jsou hrdí, mají příležitost svá díla představit v soutěži. -/-

 

3. Soutěžící -/-

Soutěže se mohou účastnit všichni klienti Wood-Mizer ze všech evropských zemí, kteří vyrábějí nějaké věci ze dřeva. Mohou to být jak amatéři, tak profesionálové (dále jen “Soutěžící”). -/-

 

 

4. Podmínky účasti v soutěži, termín -/-

Soutěž potrvá od 1. ledna 2017 do 29. září 2017 včetně. -/-

 

Pro účast v soutěži je třeba: -/-

  1. vyplnit formulář přihlášky (ke stažení z www.woodmizer-europe.com), -/-
  2. přijmout podmínky účasti v soutěži (“Prohlášení soutěžícího” – najdete na webu soutěže). -/-

 

Projekty smí zaslat jen soutěžící, který splnil všchny výše uvedené požadavky. -/-

 

Soutěže se mohou účastnit projekty, které budou uveřejněny na webové stránce organizátora do uzávěrky stanovené Pravidly, což je nejpozději do 29. září 2017 včetně. -/-

 

Zaslání snímků projektu je možné pouze přes modul “My Project”, který je k dipozici na: www.woodmizer-europe.com -/-

 

Zveřejněním snímku (nebo snímků) projektu v soutěži potvrzuje soutěžící, že četl Pravidla a přijímá jejich ustanovení. -/-

 

 

5. Požadavky zveřejnění -/-

Pro podání je požadován snímek soutěžícího a jeho pily.


Jeden soutěžící může publikovat maximálně tři různé projekty. Soutěžící určuje počet publikovaných snímků spojených s konkrétním projektem. V případě publikování většího počtu projektů jedním soutěžícím, komise složená z obchodního ředitele Wood-Mizer, PR specialisty Wood-Mizer a koordinátora oddělení marketingu Wood-Mizer, provede počáteční analýzu zaslaných projektů a přijme tři (3) z nich, které bude považovat za nejzajímavější z pohledu organizátora. -/-

Jakmile je soutěžní projekt zveřejněn, nemůže soutěžící své již publikované snímky měnit a to i když soutěž ještě neskončila. -/-

 

6. Konečné rozhodnutí o soutěži -/-

Vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční 24. listopadu 2017. -/-

 

Ohodnocení zaslaných prací a verdikt bude vydán porotou v následujícím složení: -/-

  • Vydavatelé publikací o dřevě v Evropě -/-
  • Zvlášť vybraný tým pracovníků Wood-Mizer. -/-

 

Porota vybere tři nejlepší projekty v každé ze tří kategorií: -/-

- Nábytek -/-

- Stavební konstrukce -/-

- jiné projekty -/-

a seřadí je od 1. do 3. místa. Výrok poroty bude konečný. -/-

Ohlášení výsledků se uskuteční 24. listopadu 2017 zveřejněním na webu organizátora: www.woodmizer-europe.com -/-

 

Vítězové soutěže budou vyrozuměni o svém vítězství emailem a/nebo doporučeným dopisem odeslaným během 30 dnů od skončení soutěže. Informace bude zaslána na adresu poskytnutou v přihlášce. Pokud vítěz neposkytne správné kontaktní informace, má porota právo – podle svého uvážení – buď vybrat jiného vítěze nebo vítěze požádat o poskytnutí kontaktních informací uveřejněním oceněného projektu na webové stránce www.woodmizer-europe.com a požádáním autora, aby se s organizátorem spojil. Pokud autor takového projektu nebude organizátora kontaktovat během následujících tří pracovních dní od data uveřejnění informace na internetu, vybere organizátor jiného vítěze. -/-

 

Organizátor si vyhrazuje právo použít oceněné snímky ve své reklamní kampani a/nebo v inzertních materiálech bez nutnosti honorovat je jejich autorovi. Nicméně organizátor se nezavazuje snímky použít. -/-

 

 

7. Ceny ­-/-

Ceny v soutěži jsou poukazy, kterými se poskytuje kredit ve firmě Wood-Mizer, v jeho filiálkách a u distributorů. Obnos lze využít pro nákup libovolného výrobku Wood-Mizer, náhradního dílu nebo služby. Poukazy v Eurech budou vydány na jméno a nelze je proměnit na hotovost nebo převést na jinou osobu. Poukazy budou platné jeden rok od data jejich vydání. -/-

 

1., 2. a 3. místo bude oceněno v každé ze tří kategorií projektů – Nábytek, Stavební konstrukce a jiné projekty. Poukazy za příslušné umístění budou následující:

– 1. cena – 700 EUR -/-

– 2. cena – 500 EUR -/-

– 3. cena – 300 EUR -/-

 

Projekty vítězů soutěže budou navíc oceněny šikovnými věcičkami Wood-Mizer a uveřejněny na webu organizátora  a na Facebooku. -/-

 

8. Další ustanovení -/-

Přihlášením do soutěže soutěžící prohlašuje, že předložený projekt nezasahuje do práv třetí strany. -/-

Odpovědnost za neporušení práv třetí strany k projektu a snímkům publikovaným v soutěži spočívá výhradně na soutěžícím. -/-

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo použít zaslané snímky projektů (i těch, které nebyly oceněny) ve svých publikacích a/nebo reklamních akcích. -/-

 

Soutěžící nemá nárok na honorář za použití jeho snímků organizátorem, s tím je každý soutěžící srozuměn přihlášením do soutěže. -/-

 

Zaslané snímky projektů se stávají majetkem organizátora. -/-

 

Zasláním prací do soutěže přenáší soutěžící na organizátora, zdarma a časově a místně neomezeně, autorská práva a odvozená práva ke svým snímkům pro všechny oblasti využití známé polským zákonům od dne zaslání fotografií: -/-

  1. marketingové oprávnění pro kopie nebo reprodukované snímky v libovolné formě, mimo jiné, ale nikoli výhradně v tisku a/nebo na CD-ROM; -/-
  2. vkládání snímků vcelku nebo výřezů do paměti počítače a veřejné zpřístupnění takovým způsobem, že k nim má každý přístup kdykoli a kdekoli (včetně internetu); -/-
  3. využití celých snímků nebo jejich částí v informačních a reklamních materiálech organizátora, tištěných i elektronických (včetně internetových). -/-

 

Soutěžící bude zavázán, neodvolatelně a bezpodmínečně a na první požádání zbavit organizátora jakékoli odpovědnosti, která by na něj byla uvalena, dokonce rozsudkem s možným odvoláním, při porušení práv třetí strany snímky a/nebo v souvislosti se snímky, včetně práv morálních nebo autorských. -/-

 

Organizátor nebude soutěžícím refundovat náklady spojené s jejich účastí v soutěži. -/-

 

9. Reklamace ­-/-

Reklamační řízení není použitelné vůči verdiktu poroty, který je výrazem subjektivního ohodnocení snímků projektu členy poroty. -/-

Každý soutěžící má právo vznést stížnost v případě, že se jeho projekt nekvalifikuje do soutěže nebo je soutěžící vyloučen ze soutěže organizátorem. -/-

Soutěžící, který bude mít výhrady ohledně nekvalifikování se pro soutěž nebo ohledně vyloučení ze soutěže, také kvůli průběhu soutěže, způsobující, podle jeho názoru nedodržení závazných právních předpisů, včetně existujících Pravidel, může toto oznámit písemně elektronicky (odesláním mailu se žádostí o potvrzení přečtení) nebo normální poštou (doporučený dopis) během 3 (tří) dnů od data přijetí informace o nekvalifikování se nebo vyloučení z účasti v soutěži, v případě odmítnutí stížnosti a také v případě shledání neregulérností, nicméně nejpozději do dvou týdnů od  publikování výsledků soutěže na adresu: jmooney@woodmizer.com nebo: Oddělení marketingu, Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło. -/-

Stížnost bude přešetřena dohlížecím výborem do deseti dnů od přijetí stížnosti organizátorem. Osoba oznamující neregulérnost bude vyrozuměna o výsledku reklamačního řízení doporučeným dopisem na adresu uvedenou v dopise stěžovatele. -/-

 

Na průběh soutěže bude dohlížet tato porota: -/-

- Robert Bagiński – víceprezident správní rady Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o. in Koło, -/-

- mec. Ryszard Bednarowski – právní poradce. -/-

 

10. Závěrečná ustanovení -/-

Organizátor je oprávněn doplnit ustanovení existujících Pravidel. -/-

 

Organizátor může kdykoli soutěž zrušit a nevyhodnocovat bez udání důvodu. -/-

 

Účast v soutěži je dobrovolná. -/-

 

Soutěžící souhlasí se shromažďováním a zpracováním jejich osobních dat organizátorem pro účely soutěže. Soutěžící budou mít právo k přístupu k jejich osobním údajům a k jejich úpravě. -/-

V případech neupravených existujícími Pravidly jsou použitelné obecně závazné právní předpisy, zvláště Občanský zákoník a Zákon o autorském a přidruženém právu ze 4. února 1994 (Oficiální Polská Sbírka zákonů z roku 2000, číslo 80, odstavec 904, v aktuálním znění). -/-